PRIVACY STATEMENT (AVG)

Goors victorie, gevestigd aan Scherpenzeelseweg 98 7471GS in Goor, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.goorsvictorie.nl/ | Scherpenzeelseweg 98 7471GS Goor | +31628871590 | E. Braamhaar is de functionaris gegevensbescherming van Goors victorie en te bereiken via erik@goorsvictorie.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Goors victorie verwerkt uw persoonsgegevens* uitsluitend via uw bezoek aan onze website en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken (*): 
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goorsvictorie.nl, dan verwijderen wij deze informatie, indien aanwezig.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Goors victorie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen (*):
Geautomatiseerde besluitvorming: Goors victorie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslist geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goors victorie) tussen zit. Goors victorie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Mailer lite en in de toekomst mogelijk andere e-mailingsystemen om u e-mails en nieuwsbrieven te sturen met informatie die past bij onze doelstelling (het promoten van activiteiten, diensten en/of producten in samenwerking met Goorse verenigingen, instellingen en bedrijven). Via het e-mail systeem zien wij waar uw belangstelling naar uit gaat. Op basis daarvan kunnen wij onze informatie beter afstemmen. Als u bijvoorbeeld een halfjaar geen e-mails opent, kunnen wij u vragen of u nog wel geïnteresseerd bent en uw gegevens indien gewenst verwijderen.
Google Analytics voor het optimaliseren van de website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Wij gebruiken uw IP-adres niet maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht.
Facebook: Wij kunnen zien of u berichten heeft geliked en/of opmerkingen heeft geplaatst. Wij kunnen u verzoeken lid te worden van de Facebookpagina Goors victorie wanneer u een bericht heeft geliked en/of opmerkingen heeft geplaatst. Tenzij u dit heeft afgeschermd.
Twitter: Wij kunnen zien of u berichten heeft doorgestuurd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Goors victorie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Goors victorie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de praktijk komt het erop neer dat wij geen informatie aan derden verstrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Goors victorie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Goors victorie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@goorsvictorie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Goors victorie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Goors victorie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In de praktijk komt het erop neer dat wij geen persoonlijke gegevens van u registreren en/of zullen gebruiken. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@goorsvictorie.nl. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan aanpassen of verwijderen, indien aanwezig.

Laatste update: 19 mei 2018.