COLLEGE STEMT WEER IN MET INVOERING BIZ CENTRUM GOOR

Goor Collectief wil het centrum beter laten functioneren en extra activiteiten bekostigen. Daarom wil Goor Collectief, net als in 2018, samen met de gemeente extra inkomsten verwerven via de BIZ (Wet op de bedrijveninvesteringszone). De door Goor Collectief gehouden informele draagvlakmeting geeft aan dat er met deze nieuwe opzet wel een ruime meerderheid lijkt voor de plannen. Van de 83 panden hebben er 59 hun stem kenbaar gemaakt, hiervan zijn er 50 voor de nieuwe BIZ plannen. Door de invoering van een BIZ gebied moeten alle ondernemers in het betreffende gebied meebetalen aan de activiteiten, ook de grote ketens. In de huidige situatie zijn het voornamelijk de lokale ondernemers die vrijwillig meebetalen aan de activiteiten, promotie van het winkelgebied en bijvoorbeeld de feestverlichting.

Biz2

Het voorgestelde gebied bevat het winkelgebied van de Grotestraat en het Weversplein. Als de BIZ in werking treedt, dan worden gebruikers van alle ‘niet-woningen’ in dit gebied jaarlijks aangeslagen voor een vast bedrag (€425,-). Mocht een pand leegstaan, en is er dus geen gebruiker, dan zal de vastgoedeigenaar van het lege pand worden aangeslagen voor de bijdrage. Maatschappelijke instellingen worden niet aangeslagen. Naar verwachting worden 83 panden aangeslagen voor de heffing, waarna deze inkomsten als subsidie worden doorgezet naar Stichting BIZ Centrum Goor, waar René van Ommen voorzitter van is. Deze nieuwe stichting is opgericht door Goor Collectief en zorgt voor een goede besteding van de gelden in het centrumgebied. Van Ommen, namens het BIZ bestuur: “Uit de informele draagvlakmeting blijkt dat veel ondernemers voorstander zijn van invoering van de BIZ dus we gaan het opnieuw proberen. Er zijn dingen gewijzigd en het BIZ bestuur heeft er alle vertrouwen in dat het deze keer wel gaat lukken”.
Het college is bereid om hieraan medewerking te verlenen voor een periode van vijf jaar. Het voorstel wordt op 26 november in de gemeenteraad besproken, zodat bij positieve besluitvorming de regeling in 2020 in werking kan treden. In 2018 ging de regeling niet door nadat de vereiste 2/3e meerderheid onder de ondernemers net niet gehaald werd. Toch bleef de wens van de ondernemers staan. Daarom wordt nu een verbeterde versie opnieuw in stemming gebracht. Zo is het BIZ gebied iets kleiner geworden, is er meer focus op de besteding van de gelden. Zo is er straks geld voor (nieuwe) activiteiten, promotie, sfeerverlichting en is er budget voor de inzet van een centrum management. Na vaststelling in de raad zal er in februari 2020 een draagvlakmeting onder de ondernemers plaatsvinden. Alle belastingplichtigen in het gebied krijgen een stembiljet, waarvan minimaal 50% zich moet uitspreken over de regeling. Van de ingeleverde stembiljetten moet 2/3e zich positief uitspreken over de BIZ, anders gaat de voorliggende BIZ regeling niet door. De ondernemers die straks de bijdrage moeten betalen bepalen dus zelf of de regeling door gaat of niet.